085 833 6669 - Ook op Whatsapp! info@deadministratieonline.nl

Algemene voorwaarden De Administratie Online

 

Onze privacyvoorwaarden staan apart beschreven, deze vind je hier: Privacyvoorwaarden De Administratie Online

Juni 2015

Begrippen
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
1. U of u, de partij voor wie wij de Opdracht uitvoeren
2. Wij, wij of ons, De Administratie Online.
3. Opdracht, de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd.
2. De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 2. Totstandkoming van de Opdracht
1. De Opdracht komt tot stand op het moment, dat de door ons op de website gevraagde gegevens en ons aanbod voor het te kiezen abonnement, door u, op onze website, zijn bevestigd.
2. Iedere Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens die Opdrachten waarvan duidelijk is dat deze slechts voor een bepaalde tijd bedoeld zijn.
3. De aanvaarding van de opdracht door ons is gebaseerd op de ten tijde daarvan door u aan ons verstrekte gegevens. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst niet uit te voeren en te beëindigen indien de verstrekte gegevens niet waarheidsgetrouw blijken te zijn.

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtgever
1. U bent gehouden om alle benodigde gegevens en bescheiden, die nodig zijn om de Opdracht correct en tijdig te kunnen uitvoeren, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan ons ter beschikking te stellen.
2. U staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door u verstrekte informatie ook indien deze van derden afkomstig is.
3. U vrijwaart ons voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig ter beschikking gestelde gegevens.
4. Voor rekening en risico van u zijn de door ons gemaakte extra kosten en/of uren, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van benodigde gegevens.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
1. Alle werkzaamheden voeren wij uit naar beste kunnen en inzichten met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Wij bepalen de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door wie, we hebben het recht de werkzaamheden door een derde te laten verrichten.

Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom komen ons toe, te denken is aan bijvoorbeeld: producten van de geest, werkwijzen, computerprogramma’s, adviezen, contracten, logo’s enzovoort.
2. Het is u niet toegestaan die producten, al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn, tenzij regelgeving ons tot bekendmaking verplicht of wij dienen op te treden in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
2. Wij mogen de geanonimiseerde gegevens wel gebruiken om vergelijkende overzichten te maken en deze alsdan verkregen informatie openbaar maken.
3. Wij zijn gerechtigd om uw naam te gebruiken om aan andere partijen een overzicht te geven van onze ervaring.

Artikel 7. Honorarium
1. Ons honorarium is onafhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden en is exclusief btw en doorbelaste kosten door derden.
2. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling van het aan u gefactureerde bedrag geschiedt door automatische incasso, door ons, ten laste van de door de u opgegeven bankrekening
2. Indien de incasso niet slaagt, bent u van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en zijn wij gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Klachten of bezwaren tegen onze facturen schorten uw betalingsverplichting niet op.
4. Bij niet betalen zijn wij gerechtigd alle door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten op u te verhalen, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
5. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro).
6. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag en de verschuldigde rente(n), boeten en kosten.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van u, naar ons oordeel, daartoe aanleiding geeft, kunnen wij u om een (aanvullende) zekerheid of voorschotbetaling vragen. Gaat u daar niet toe over dan zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Al hetgeen u nog aan ons verschuldigd bent is dan direct opeisbaar.
8. Wij zijn bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al onze verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan u of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op u volledig zijn voldaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. U mag van ons verwachten dat wij zo zorgvuldig mogelijk zullen handelen, wij zijn echter nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege onjuiste of onvolledige informatievoorziening van uw kant.
2. Onze maximale aansprakelijkheid bedraagt het honorarium dat voor de Opdracht in rekening is gebracht. Betreft het een doorlopende Opdracht dan wordt het maximum gesteld op de hoogte van ons honorarium over het laatste kalenderjaar.
3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige gevolg-, indirecte-, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving
4. Onze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
5. U bent gehouden om te allen tijde terstond al datgene te doen of na te laten waardoor de schade- (eventueel) beperkt wordt.
6. Derden die wij inschakelen voor de uitvoering van de Opdracht kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen.

Artikel 10. Opzegging
1. U en wij kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, bent u het afgesproken honorarium verschuldigd, voor werkzaamheden die ten behoeve van de Opdracht zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk, per mail, te geschieden.
3. Indien u tot (tussentijdse) opzegging bent overgegaan, heeft u recht op medewerking van ons bij het afwikkelen van uw zaken. Voorwaarde hiervoor is dat u alle openstaande declaraties heeft voldaan.

Artikel 11. Elektronische communicatie
1. U en wij kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Het gebruik hiervan kan leiden tot risico’s als: vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en/of virussen.
2. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van het gebruik van elektronische communicatie..
3. Beide partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor de eigen systemen en telecommunicatiefaciliteiten, met inbegrip van internet, die ten behoeve van de Opdracht worden gebruikt.
5. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van apparatuur, programmatuur, websites, databases en overige producten en materialen binnen uw organisatie, voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de door de ons te leveren diensten en voor het in standhouden en bewaken van veiligheidsprocedures en voor goed systeembeheer.
6. Indien wij toegangs- en identificatiecodes aan u toekennen, mogen wij de toegekende toegangs- en identificatiecodes wijzigen en bent u verplicht ten aanzien van al deze codes geheimhouding te betrachten, daarmee zorgvuldig om te gaan en deze codes uitsluitend aan daartoe bevoegde werknemers bekend te maken.

Artikel 12. Overige bepalingen
1. U zal geen van onze medewerkers aannemen of benaderen om bij u, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van u, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
2. Indien u in strijd handelt met het hiervoor in lid 1 van dit artikel bepaalde, verbeurt u direct en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een boete gelijk aan een bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, zoals dat jaarsalaris als laatste van toepassing was ten aanzien van de betreffende medewerker bij ons.
3. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen, op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk, per mail, binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of van de informatie waarover u klaagt, aan ons kenbaar te worden gemaakt. Door te klagen kunt u uw betalingsverplichting niet opschorten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van ons gevestigd is.

© De Administratie Online B.V.